Algemene voorwaarden Massive Productions

Artikel 1. Toepasselijkkheid, definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, alle overeenkomsten van huur en/of verhuur alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van (installatie)werkzaamheden van B.R. Ecury h.o.d.n. Massive Productions, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen “de gebruiker”.

1.2 De koper c.q. huurder c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.

1.3 Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevensverstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.5 Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle licht-, geluid-en beeldapparatuur, alsmede alle aanverwante producten en materialen, in de ruimste zin des woords, die de gebruiker verkoopt of verhuurt.

1.6 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een)bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.7 Indien de gebruiker op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van de gebruiker op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

1.8 De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien de gebruiker dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2.2 Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijs-c.q.tarieflijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2 De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs-c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.4 Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

3.5 Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de gebruiker hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.7 Getoonde en/of verstrekte modellen, alsmede opgaven van afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.8 De in het vorige lid genoemde modellen blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker en dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.9 De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

3.10

 1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoeringvan de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs-c.q. tarieflijst door de gebruiker in werking treden dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker. 

Artikel 5. Verplichtingen van de wederpartij

5.1 De wederpartij dient ervoor t e zorgen dat:

 1. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door de gebruiker gewenste vorm aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld;
 2. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 3. de door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
 4. de door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 5. de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien de gebruiker zijn werkzaamheden nie t op het afgesp roken tijds tip kan verrichten;
 6. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 7. de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d
 8. de gebruiker voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de weder partij. Ver loren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;
 9. op de locatie waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeen komst werkzaamheden dienen te verrichten de door de gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
 10. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. va n de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.

5.2 De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

5.3 De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de weder partij aan derden verstrekken.

5.4 De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

5.5 Indien n iet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verban d met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6. Levering, (op)leveringstermijnen

6.1 Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6.2 Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.

6.3 Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan:het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.

6.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.

6.5 In afwijking van lid 4van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van de gebruiker is, maar voor rekening van de consument.

6.6 Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.7 Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

6.8 Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen.

6.9 Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag-en/of andere kosten te voldoen onverlet.

6.10 De gebruiker is bevoegd om -ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij -vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 7. Voortgang, uitvoering overeenkomst

7.1 De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

7.2 Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

7.3 Indien de gebruiker c.q. de door hem ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is de gebruiker gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

7.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal de gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. De gebruiker zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

7.5 Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8. Emballage

8.1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van de gebruiker en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.

8.2 De gebruiker is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht. Een en ander, mits de emballage franco geretourneerd is binneneen door de gebruiker bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.

8.3 Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

8.4 Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is de gebruiker gerechtigd de emballage niet terug te nemen. De gebruiker kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

Artikel 9. Meer- en minderwerk

9.1 Meer en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.

9.2 Verrekening van meer en minderwerk vindt plaats:

 1. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
 2. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveel heden.

9.3 Verreken ing van mee r en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10. Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

10.1 Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond ende geïnstalleerde zaak gebruiksklaar is.

10.2 Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de zaak gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.

10.3 Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak-voor zover mogelijk -in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de gebruiker.

10.4 Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak, hebben geen invloed op de oplevering van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.

10.5 Kleine gebreken die op eenvoudige wijze ineen tussenpartijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Ingeval partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te (laten)herstellen.

10.6 Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 11. Reclames en klachten

11.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan de gebruiker te worden gemeld.

11.2 Overige reclames -waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden -dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 jaar na (op)levering aan de gebruiker te worden gemeld.

11.3 Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht.

11.4 Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

11.5 De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat de gebruiker ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

11.6 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.

11.7 Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be-of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

11.8 Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en garantie

12.1 De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van e en bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

12.2 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan op zet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

12.3 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q . de uitgevoerde werkzaamheden.

12.4 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover de gebruiker hiervoor verzekerd is.

12.5 Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

12.6 De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.

12.7 Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert de gebruiker zich voor de eigenschappen van deze materialen op de informatie die de fabrikant van deze materialen hierover verstrekt. Zo door de gebruiker geleverde materialen c.q. zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.

12.8 De wederpartij verlies t diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

 1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
 2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen , informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 3. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;
 4. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpart ij zelf of een derde in op dracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Artikel 13. Bepalingen inzake huur en verhuur van zaken

13.1 Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst van huur en verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen de gebruiker en de wederpartij en betrekking hebbend op alle door de gebruiker te huur aangeboden zaken.

13.2 De huurperiode, de huurprijs, eventueel de afwijkende annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.

13.3 De gebruiker is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.

13.4 De wederpartij dient de gehuurde zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij zo snel mogelijk -maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de gehuurde zaken -aan de gebruiker door te geven.Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

13.5 Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of installatiewerkzaamheden buiten de schuld van de gebruiker alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

13.6 De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.

13.7 Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van de gebruiker.

13.8 Defecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

13.9 Herstel van schade c.q. defecten mag alleen worden uitgevoerd door dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van de gebruiker.

13.10 De gebruiker is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de gebruiker of diens gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.

13.11 De wederpartij is verplicht om na afloop van de huurperiode de gehuurde zaken in de staat zoals de gehuurde zaken door de wederpartij werden ontvangen -behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d.-en in de emballage waarin het is aangeleverd, te retourneren.

13.12 Indien de wederpartij niet in staat is om, om welke reden dan ook, de gehuurde zaken aan de gebruiker te retourneren, is de wederpartij aan de gebruiker een door de gebruiker te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.

13.13 Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door de gebruiker te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding.

13.14 De wederpartij heeft het recht om bij de inspectie na retournering van de gehuurde zaken aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer herstel van de gebreken, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals de gehuurde zaken door de wederpartij werden ontvangen -behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d.-komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade en andere kosten.

13.15 De wederpartij dient de gehuurde zaken gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijk risico’s, zoals bijvoorbeeld schade, verlies en tenietgaan van de gehuurde zaken. Indien de gehuurde zaken verloren gaan of onherstelbare schade oplopen, is de wederpartij een door de gebruiker te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.

13.16 De gebruiker is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

13.17 De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door de gebruiker via verhuur ter beschikking gestelde zaken.

13.18 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken onder te verhuren dan wel -al dan niet tegen betaling -aan derden in gebruik af te staan.

13.19 Ingeval van beslaglegging op de gehuurde zaken, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan de gebruiker te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van de gebruiker.

13.20 Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voorde gebruiker en hij dientte allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.

13.21 De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist, op het tijdstip de wederpartij:

 • in staat van faillissement wordt verklaard;
 • (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordtgetroffen;
 • onder curatele of bewind wordt geplaatst;
 • zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 14. Betaling

14.1 Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij grote producties en of technische installaties geld t er 100% vooruit betaling tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen

14.2 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

 1. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
 2. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten mini maal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 3. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bed rag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

14.3 Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden , zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

14.4 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. verhuur c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid v an de wederpartij te twijfelen.

14.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14.6

 1. Indien de wederpartij, u it welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 2. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.consument.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 De gebruiker is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door de gebruiker vervaardigde werken c.q. de door de gebruiker geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door de gebruiker vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

15.2 De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.

15.3 Door het verstrekken van gegevens aan de gebruiker verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

16.2 Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

16.3 Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

16.4 De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

16.5 De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.

16.6 De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de gebruiker ter inzage te geven.

Artikel 17. Pand

17.1 Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:

 1. de zaken aan derden in onderpand te geven;
 2. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
 3. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen. 

17.2 Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. De gebruiker kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 18. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

18.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

18.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 19. Overmacht

19.1 Ingeval er sprake is van overmacht is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

19.2 Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de gebruiker.

19.3 Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.

19.4 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 20. Ontbinding, annulering, opzegging

20.1

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

20.2 Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

20.3 Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

20.4 Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en -naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen –75%tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

20.5 De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.

20.6 Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 21. Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

21.1 Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

21.2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.

21.3 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegdeNederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

21.4 Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil doorde wettelijk bevoegde rechter.

21.5 Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of -naar zijn keuze -de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.