Privacy verklaring Massive Productions

Artikel 1. Algemeen

1.1 Een correcte omgang met persoonsgegevens is voor Massive Productions van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Massive Productions houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Met onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht.

Artikel 2. Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

2.1 De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Massive Productions gevestigd en kantoorhoudende te (3044 AS) Rotterdam, aan de Industrieweg 91 aldaar. KvK: 171.672.33. Massive Productions verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, om u diensten aan te kunnen bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. Zo kunt u bijvoorbeeld het contactformulier op de website invullen, ons e-mailen en uzelf aanmelden voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief of andere uitingen van Massive Productions.

2.2 Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 1februari 2021 en kan worden gewijzigd. Voor de meest recente versie raadpleegt u onze website www.massivepro.nl

2.3 U kunt contact opnemen met Massive Productions doormiddel van de onderstaande contactgegevens:

Massive Productions
Industrieweg 91
3044 AS Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 307 54 76
E-mail: info@massivepro.nl
www.massivepro.nl

Artikel 3. Persoonsgegevens

3.1 Massive Productions verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Contactgegevens;
 • Bedrijfsinformatie;
 • Financiële informatie;
 • IP-adres;
 • Overige informatie die u verstrekt in verband met onze dienstverlening of die Massive Productions over u verkrijgt via wederpartijen of via openbare bronnen.

Artikel 4. Doeleinden en rechtsgronden

4.1 Massive Productions heeft uw gegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • Om een overeenkomst van opdracht met u aan te gaan en/of uit te voeren;
 • Om onze diensten te verlenen;
 • Om zaken aan u te verhuren en/of verkopen en leveren;
 • Om aan u te kunnen factureren;
 • Om uw vragen te kunnen beantwoorden;
 • Om een eventuele klacht van u te kunnen behandelen;
 • Om contact met u te onderhouden;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (Zoals boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • Gebruik en beheer van de website www.massivepro.nl;
 • Om u van informatie te voorzien middels een nieuwsbrief, blog, e-mail en social-media;
 • Marketing en communicatieactiviteiten;
 • Het opnemen van contact met u na het invullen van het contactformulier op onze website.

Artikel 5. Toegang tot gegevens

5.1 Massive Productions zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

5.2 Massive Productions geeft uw gegevens door aan derden wanneer dat nodig is voor de aan u te leveren diensten. Bijvoorbeeld het verstrekken van uw gegevens aan artiesten, andere dienstverleners voor uitvoerende kunst, geluidsbedrijven, boekingsbureaus, andere technische installatiebureaus, (geluids)technici etc. Ook geeft Massive Productions uw gegevens door aan derden wanneer dit verplicht is op grond van wetgeving, regelgeving en/of gedragsregels.

5.3 Massive Productions geeft uw gegevens door aan derden als dat nodig is voor IT, CRM, de website en financiële administratie.

Artikel 6. Beveiliging

6.1 Massive Productions heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 7. Bewaren van persoonsgegevens

7.1 Massive Productions bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van:

 • de duur van de overeenkomst (van opdracht);
 • een eventuele wettelijke bewaartermijn;
 • de aanwezigheid van een mogelijke claim of een mogelijk geschil in verband waarmee de gegevens bewaard moeten worden.

Artikel 8. Rechten

8.1 U kunt uw gegevens inzien, wijzigen, het gebruik van uw gegevens beperken en/of Massive Productions vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u uw schriftelijke verzoeken of vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken sturen naar info@massivepro.nl

8.2 Massive Productions reageert binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek.

8.3 Massive Productions kan niet aan uw verzoek voldoen wanneer dit in strijd is met een geheimhoudingsclausule behorende bij een overeenkomst, wettelijke bewaartermijnen of als het verzoek onredelijk is.

Artikel 9. Klachten

9.1 Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens door Massive Productions? Meld dit dan zo snel mogelijk aan Massive Productions. Dit dient u schriftelijk en gemotiveerd te doen. U kunt uw klacht aan ons verzenden per post of e-mailen naar info@massivepro.nl

9.2 Wij handelen de klacht binnen twee weken na ontvangst af of doen met opgave van redenen mededeling aan u over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

9.3 Wij nemen bij behandeling van de klacht geheimhouding in acht.

9.4 U bent geen vergoeding verschuldigd voor onze behandeling van de klacht.

9.5 Wij stellen u schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van uw klacht.

9.6 Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht en/of hoe Massive Productions omgaat met uw gegevens? Dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den-Haag. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Website- en cookieverklaring Massive Productions

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze versie van de website- en cookieverklaring is het laatst gewijzigd op 1 februari 2021 en kan worden aangepast. Voor de meest recente versie raadpleegt u onze website www.massivepro.nl Voor vragen kunt u middels de onderstaande gegevens contact met ons opnemen:

Massive Productions
Industrieweg 91
3044 AS Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 307 54 76
E-mail: info@massivepro.nl
www.massivepro.nl

Artikel 2. Disclaimer

2.1 De informatie op deze website bevat slecht algemene informatie en heeft geen betrekking op specifieke of persoonlijke omstandigheden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Massive Productions is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Bevat deze website naar uw mening onjuiste informatie? Neemt u dan contact op met Massive Productions.

2.3 Massive Productions kan op geen enkele wijze niet op directe en niet op indirecte wijze, noch op andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die te wijten is aan het gebruik van deze website of websites van derden waarmee deze website is verbonden doormiddel van links.

2.4 Deze verklaring is niet van toepassing op websites of platformen van derden die doormiddel van links met deze website zijn verbonden zoals daar bijvoorbeeld zijn LinkedIn, Facebook, Twitter en andere websites of platformen. Massive Productions raadt u aan om de voorwaarden van deze websites en platformen te raadplegen alvorens van deze websites of platformen gebruik te maken.

Artikel 3. Cookies

3.1 Massive Productions maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat tijdens uw bezoek op de website op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.

3.2 Cookies worden door Massive Productions gebruikt voor statistische doeleinden en om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet door Massive Productions verkocht aan derden.

3.3 De website van Massive Productions maakt ook gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit is om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken op het moment dat Google hiertoe wettelijk verplicht is of als derden partijen informatie namens Google verwerken. Massive Productions heeft geen invloed op het plaatsen van cookies door Google of aan haar gelieerde derden partijen.

3.4 Voor meer informatie over cookies en hoe deze te blokkeren en/of verwijderen verwijst Massive Productions u naar de website van de Autoriteit Consument en Markt www.consuwijzer.hl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

Artikel 4. Contactformulier

4.1 Persoonsgegevens die u middels het contactformulier op deze website aan Massive Productions verstrekt worden bewaard zo lang als nodig is voor het afhandelen van de vraag of opdracht die u middels dit contactformulier aan Massive Productions stelt en/of geeft. Voor een goede afhandeling kan het nodig zijn dat Massive Productions deze gegevens aan derden verstrekt.

4.2 Informatie die aan Massive Productions wordt verzonden via e-mail of het contactformulier op deze website is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

4.3 Op de website en via LinkedIn en Facebook kan Massive Productions een blog aanbieden. Deze blog is openbaar en alle informatie die in deze blog wordt gedeeld kan door iedere derde partij worden gelezen, verzameld en gebruikt. U kunt verzoeken om persoonsgegevens uit deze blog te laten verwijderen door contact op te nemen met Massive Productions. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal Massive Productions u dit laten weten en ook motiveren waarom dit niet kan. Mocht u als betrokkene persoonsgegevens posten via een derde (social media)partij, dan is die partij het aanspreekpunt voor u voor dit soort verzoeken of vragen hieromtrent.